top of page

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 : Voorafgaand

 

Onderhavige algemene voorwaarden van verkoop zijn van toepassing op elke verkoop tussen de vennootschap Pauwels Orthopedie BVBA met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 133, 3010 Kessel-Lo, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0839 276 167, hierna genoemd « de verkoper » en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website van de verkoper een product wenst te kopen, hierna genoemd « de koper ».

 

Artikel 2 : Verkoopsvoorwaarden

 

De verkoopsvoorwaarden omvatten de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper, van toepassing op elke verkoop afgesloten via de website van de verkoper, zowel in het geval de koper consument is als zakelijke klant.

Het aanschaffen van het goed of van de dienst via huidige site impliceert de aanvaarding door de koper, zonder voorbehoud, van huidige verkoopsvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende algemene en/of andere voorwaarden, die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn aanvaard.

De verkoper houdt het recht voor om de verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de toepasbare voorwaarden deze die van kracht zijn op datum van de bestelling door de koper.

 

Artikel 3 : Kenmerken van de goederen en diensten

 

De aan te bieden producten en diensten zijn opgenomen in de catalogus die gepubliceerd is op de website van de verkoper.

Bij elk product wordt een omschrijving gegeven die is opgesteld door de leverancier.

De foto’s in de catalogus geven het meest mogelijke getrouwe beeld weer van de producten, maar kunnen geen perfecte weergave garanderen van de aangeboden producten, in het bijzonder de kleur, en gelden uitsluitend ter informatie. 

Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks alle mogelijke inspanningen, alle of enkele artikelen niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de koper per e-mail inlichten over de mogelijke vertraging en deze laatste de mogelijkheid bieden tussen afwachten of annulering van de bestelling van de onbeschikbare artikelen, zonder kosten. De beschikbare artikelen worden geleverd, zoals voorzien.

 

Artikel 4 : Tarieven

 

De prijzen van de producten en diensten zoals op de website vermeld, zijn uitgedrukt in euro, en inclusief taksen (BTW en andere toepasbare taksen).

De verkoper houdt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin zijn de toepasbare prijzen op de bestelling deze die van kracht zijn op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.

De aangegeven prijzen omvatten niet de kosten voor de verwerking van de bestellingen, het transport en de levering voor zover ze zich voordoen binnen de hierna vermelde geografische zones,  dan kunt u verwijzen naar de tarieven. Voor alle overige bestemmingen, neem contact met ons op.

 

Artikel 5 : Geografische zones

 

De online verkoop van producten en diensten via de website van de verkoper is voorbehouden op prioriteit voor kopers die in België, Frankrijk, Groot-Hertogdom Luxemburg of in Nederland woonachtig zijn en voor de vereiste leveringen in deze geografische zones. Andere bestemmingen kan worden beschouwd. Neem dan contact met ons op.

 

Artikel 6 : Bestellingen

 

De koper die een product of dienst wenst te kopen moet volgende formaliteiten vervullen :

  • invullen van identificatiefiche waarop hij alle gevraagde coördinaten moet noteren of zijn klantennummer, indien hij deze heeft;

  • invullen van de online bestelbon, met vermelding van alle referenties van de gekozen producten of diensten;

  • de bestelling valideren, na deze te hebben gecontroleerd;

  • de betaling vereffenen volgens de bestaande voorwaarden;

  • de bestelling en het reglement bevestigen.

De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding in van huidige verkoopsvoorwaarden, de erkenning er volledig kennis te hebben van genomen en het afzien van eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

De verstrekte informatie, samen met de geregistreerde bevestiging, zal als bewijs van transactie gelden. De bevestiging zal gelden als handtekening en de aanvaarding van de uitgevoerde handelingen.

De verkoper zal per elektronische zending de geregistreerde bestelling bevestigen.

 

Artikel 7 : Recht op herroeping

 

Conform de vigerende wetgeving, heeft de consument het recht om kosteloos, zonder opgave van redenen de aankoop te herroepen, binnen een termijn van 14 dagen, na de dag van levering van het product of van de afsluiting van het dienstencontract. Dit retourrecht geldt niet voor professionele kopers.

Binnen deze termijn moet de consument zijn beslissing om zijn aankoop te herroepen op ondubbelzinnige wijze per e-mail meedelen, en het geleverde goed, op zijn eigen kosten en op eigen risico, terugsturen naar de maatschappelijke zetel van Pauwels Orthopedie BVBA, op het adres: Bondgenotenlaan 72, 3000 Leuven, België.

De producten moeten in hun originele verpakking worden teruggestuurd, onbeschadigd, vergezeld van alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing, alsook de originele factuur/leveringsbon.

De teruggestuurde goederen mogen dus niet uitgepakt geweest zijn, noch uit de eventuele zak gehaald zijn, noch op één of andere manier gebruikt geweest zijn.

Onvolledige, beschadigde of bevuilde goederen door de klant, zullen niet teruggenomen worden.

Binnen de 30 dagen, na ontvangst en aanvaarding tot het terugnemen van het product, zal de verkoper de eventuele ontvangen betaling terugstorten, verminderd met de verzendkosten.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de consument het recht tot herroeping niet uitoefenen op volgende contracten:

1.levering van diensten waarvan de uitvoering met het akkoord van de consument begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn;

2.levering van goederen vervaardigd volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd of die, van nature uit, niet kunnen worden teruggestuurd of kunnen bederven of snel verouderen;

3.levering van audio- of video-opnames of computer software die reeds geopend/gebruikt zijn door de consument;

4.levering van kranten, tijdschriften of magazines.

 

Artikel 8: Betaling

 

De betaling gebeurt met bankkaart, Visa of Mastercard.

De bestelde goederen blijven exclusieve eigendom van de verkoper tot het moment van volledige ontvangst van betaling door de koper.

 

Artikel 9: Leveringen

 

De leveringen gebeuren op het adres zoals opgenomen op de bestelbon en enkel binnen de overeengekomen geografische zone.

De verzending van de goederen gebeurt op risico van de verkoper, tot het ogenblik van de levering van de goederen op het adres van de koper zoals meegedeeld door de koper, waarna de koper alleen het risico draagt. De leveringstermijn wordt louter indicatief meegedeeld: indien deze langer dan 30 dagen na datum van bestelling is, kan de verkoopovereenkomst beëindigd worden en de koper worden terugbetaald.

 

Artikel 10: Garantie

 

Tegenover de consument biedt de verkoper een garantie aan voor de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert, in overeenstemming met Wet van 21 september 2004 betreffende de betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (artikel 1649 bis 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

 

In geval van niet-conformiteit van het verkochte product, vastgesteld binnen de 2 maanden na levering van het goed, moet de consument dit onverwijld meedelen aan de verkoper, op ondubbelzinnige wijze, per aangetekende zending of elektronische zending.

Deze garantie dekt enkel de gebreken bestaande op het ogenblik van de levering van de goederen. Gebreken of schade door onjuist gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of botsen, nalatigheid en slijtage, worden niet door de garantie gedekt. Op dezelfde manier zullen herstellingen die worden uitgevoerd door technici die niet zijn aangesteld door de leverancier, resulteren in annulering van de garantie.

De factuur of leveringsbon gelden automatisch als garantiebewijs en moeten door de consument bewaard worden en in origineel.

Indien het product voor niet-privédoeleinden is gebruikt, zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.

De verkoper, bij een online-verkoop, is enkel gehouden tot een middelenverbintenis: hij is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het internet, zoals het verlies van het product, ongewenst internettrafiek, virussen, onderbreking van de dienst, of andere ongewilde problemen.

De gegevens op de site worden ter goeder trouw vermeld. De links naar de websites van de fabrikanten en/of partners worden louter ter informatie meegedeeld. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie vermeld op deze websites.

 

 Artikel 11 : Intellectuele eigendom

 

Alle onderdelen van de website van de verkoper zijn en blijven intellectueel en exclusief eigendom van deze laatste. 

Niemand is gemachtigd om de software, geluids- en beeldbestanden te reproduceren, exploiteren, verdelen of gebruiken, op welke wijze of voor welk doel ook.

Elke eenvoudige link of hyperlink, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijk uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van de verkoper.

 

Artikel 12 : Persoonlijke gegevens

 

Alle persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de bestelling blijven bewaard door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen overhandigd worden aan de firma’s met wie de verkoper – of zijn leveranciers – samenwerken, wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

De gebruiker machtigt de verkoper ook deze gegevens te gebruiken om statistieken op te maken teneinde zijn website, zijn goederen en diensten die hij aanbiedt, te verbeteren.

De verkoper kan deze informatie ook gebruiken om aan zijn cliënteel toestemming te vragen tot verspreiding van informatie met commerciële doeleinden, via verschillende communicatievormen.

De verkoper bewaart de persoonlijke gegevens teneinde latere bestellingen te vereenvoudigen. De verkoper verbindt zich er toe de informatie waarover hij beschikt niet publiek te maken aan een ander bedrijf of onderneming.

De gegevens die door verkoper bewaard worden kunnen op elk moment, en op eenvoudig verzoek, worden opgevraagd of gecorrigeerd.

 

Artikel 13 : Bewijs

 

De partijen aanvaarden, binnen het kader van hun relaties, de bewijskracht van elektronische gegevens (ten exemplatieve titel: email, back-up van informatie,…)

 

Artikel 14 : Toepasselijk recht

 

Huidige verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van betwisting, zijn de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

OPENINGSUREN:

Maandag: Gesloten

Dinsdag: 9u - 18u

Woensdag: 9u - 18u

Donderdag: 9u - 18u

Vrijdag: 9u - 18u

Zaterdag: 10u - 17u

Zondag: Gesloten 

bottom of page